Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere deelname van Warrior Academy. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene voorwaarden, gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden.

Warrior Academy is gevestigd te Almere en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 50630369.

Logo Warrior AcademyArtikel 1: Abonnementsduur en beëindiging 
A: De abonnementstermijn gaat van start op de eerste kalenderdag van de maand. Indien een abonnement voor het eind ofwel begin van de maand wordt gestart dan valt dit gedeelte van de maand buiten het abonnementstermijn en wordt hiervoor een gedeelte van het maandtarief gerekend. Op basis van het aantal dagen dat buiten dit abonnementstermijn valt wordt het tarief bepaald dat voldaan moet worden voor de ingang van het abonnementstermijn. 

B: Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient de 1ste contributieperiode (+ het inschrijfgeld) in één keer te worden voldaan. Vanaf de eerstvolgende betalingsperiode van het lidmaatschap volgend op de periode van ingang, wordt de contributie per periode geïncasseerd via een, door de contractant goedgekeurde, automatische incasso (of bij uitzondering en uitsluitend in overleg door contante betaling voorafgaand aan de lessen).

C: Opzegging dient via een evaluatiegesprek met een van onze medewerkers waarbij minimaal één maand voor het einde van de contractperiode en voor de 1e van de maand. Indien er niet tijdig wordt opgezegd wordt het abonnement stilzwijgend maandelijks verlengd. Abonnementen die na de eerste contractperiode stilzwijgend zijn verlengd na 1 december 2011, mogen daarna indien gewenst per maand worden opgezegd (Wet van Dam), met de bijbehorende opzegtermijn van 1 maand. Contracten die stilzwijgend zijn verlengd voor 1 december 2011, daarvoor gaat de Wet van Dam niet op en zijn verplicht deze contractperiode wederom af te maken en blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan Warrior Academy te voldoen, ongeacht er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. 

Het abonnement is tijdens de gekozen contracttermijn niet vroegtijdig stop te zetten. Binnen de gekozen contracttermijn dient het abonnementsgeld altijd te worden voldaan. Bij een jaarbetaling of een betaling in één keer voor de gehele contracttermijn (waarbij een korting gegeven wordt) wordt geen geld gerestitueerd bij vroegtijdig stoppen. 

D: Na het stopzetten van het abonnement heeft het oud lid de mogelijkheid om binnen een halfjaar na de opzegdatum zonder €12,50 inschrijfgeld weer lid te worden. Na die termijn wordt bij terugkeer het inschrijfgeld opnieuw berekend. 

E: Indien er is gekozen voor een 12 of 24 rittenkaart heeft het lid zes maanden de tijd om de ritten te gebruiken. Een rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd, er kan na de einddatum opnieuw een strippenkaart aangeschaft worden. Zo niet, volgt automatische uitschrijving. Ongebruikte lessen kunnen na zes maanden niet worden ingehaald en zijn niet inwisselbaar voor geld.

F: Bij inschrijving van een abonnement bij de Warrior Academy geldt de wettelijke 14 dagen bedenktijd, binnen deze periode kan een contract ontbonden worden. De dagen dat er gebruik is gemaakt van de dienstverlening dienen wel afgerekend te worden. De bedenktijd van 14 dagen gaat in vanaf inschrijfdatum en niet vanaf startdatum.

 1. Bij aankoop van een maandabonnement kan geen geld retour worden gegeven.
 2. Bij het afsluiten van een lidmaatschap van 12 maanden kan het zijn dat er een welkom-actie loopt. Deze welkomstactie is eenmalig van toepassing. Welkom-acties gelden uitsluitend voor nieuwe leden of oud-leden die langer dan 60 dagen zijn uitgeschreven.
 3. De Warrior Academy accepteert geen opzeggingen van derden of opzegbedrijven.

J: tussentijdse opzegging door de deelnemer mogelijk indien de deelnemer een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de deelnemer niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de activiteiten van Warrior Academy.

 

Artikel 2: Deactivering 
Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken is het mogelijk, op vertoon van een medische verklaring, het abonnement tijdelijk te deactiveren (pauzeren), uitsluitend mogelijk op hele kalendermaanden. Het lidmaatschap kan voor maximaal zes maanden achtereenvolgend worden gedeactiveerd. 

 

Artikel 4: Lidmaatschap strikt persoonlijk 
A: De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

B: De deelnemer dient een adreswijziging onmiddellijk schriftelijk aan een Warrior Academy door te geven. (info@warrioracademy.nl)

C: Mondelinge afspraken dienen altijd schriftelijk vastgelegd te worden.

 

Artikel 5: Openingstijden & Tarieven
A: Warrior Academy is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens of rondom officiële feestdagen, behoudt Warrior Academy zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave. Eveneens behoudt Warrior Academy zich het recht voor over het gehele of een deel van de locatie te beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties e.d. Bij noodsituaties heeft Warrior Academy het recht om ‘normale’ binnensportmomenten aan te passen naar alternatieve sportmomenten door middel van buitentrainingen of online lessen.

B: Jaarlijks vindt er een prijsverhoging plaats volgende de indexering van het C.B.S. voor alle abonnementen. Warrior Academy zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging de tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 11 % of meer, heeft het lid het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt indien niet binnen één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst schriftelijk is ingeroepen.

Artikel 6: Betaling 
A: De automatische incasso voor de contributie van de Warrior Academy gaat via Mollie.

B: Het lid is gehouden, in gevallen van automatische incasso, zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan Warrior Academy zal incasseren. 

C: Het lid is gehouden, in gevallen van contante betaling/pin betaling, direct, althans binnen drie dagen na het verschuldigd worden van de abonnementsgelden, deze aan de trainer met naam en bedrag in een gesloten envelop bij een van de vestigingen van Warrior Academy te voldoen. 

D: Voor elke nota van de betalingen die niet binnen de in de tweede herinnering gestelde termijn is betaald, is het lid € 10,00 verhoging verschuldigd aan de Warrior Academy. 

F: Indien verschuldigde bedragen niet worden voldaan binnen de door Warrior Academy gestelde termijnen, zullen deze vorderingen worden overgedragen aan een het incassokantoor VK Incasso te Hoogeveen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Warrior Academy moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten uw laste. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van €40 per vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigde wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

G: Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschapsgeld of de contributie.

H: Bij vooruitbetaalde termijnen vindt onder geen beding restitutie van abonnementsgelden plaats.

I: Verjaardagsfeestjes: 1. Als een kinderfeestje is aangevraagd, is dit pas definitief nadat de betaling bij ons is binnengekomen. 2. Warrior Academy verzorgt de trainer, de aankleding en limonade (inclusief koffie/thee voor de ouders). De ouders/verzorgers van de jarige zorgen zelf voor taart en eventuele snacks. Dit in verband met allergieën en dieetwensen.

J:Kinderkampen: 1. Als een kinderkamp is aangevraagd, is dit pas definitief nadat de betaling bij ons is binnengekomen. 2. Restitutie van het betaalde bedrag is niet mogelijk: wij hebben voorafgaand allerlei uitgaven voor het kamp en tevens hebben wij betaalde trainers/bergeleiders ingezet. Wel kan door de deelnemer zelf een andere deelnemer worden aangewezen, of kan het bedrag gebruikt worden voor een eerstvolgend kinderkamp.


Artikel 8: Upgraden of downgraden van het abonnement

Een upgrade of downgrade kan pas van start gaan op de eerste dag van de volgende maand.

Een downgrade kan niet plaats vinden in de eerste contractstermijn.

Wanneer u kiest om uw abonnement te upgraden of downgraden dan gaat u een nieuwe contracttermijn van 7 of 12 maanden aan. Deze wordt na de 7e of 12e maand automatisch stilzwijgend (maandelijks) verlengd.

 

Artikel 9: Kledingvoorschriften & handdoekgebruik 
A: In de trainingsruimtes dient te allen tijde correcte kleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone blote voeten te hebben en een handdoek te gebruiken.  

B: Pads, bokszakken, springtouwen en trapkussens worden door Warrior Academy verzorgd. 

 

Artikel 10: Orde/instructievoorschriften 
A: Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat met betrekking tot het abonnementsgeld. 

B: Leden dienen zich te houden aan de door Warrior Academy, dan wel haar medewerkers, gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Warrior Academy gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat enig recht op restitutie van het abonnementsgeld ontstaat. 

C: Warrior Academy behoudt zich het recht om leden die storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door Warrior Academy zonder restitutie van de lesgelden. 

D: Indien iemand tijdens de les gewond raakt door jouw toedoen, dien je deze persoon zelf naar een dokter of eerste hulp brengen. De trainer dient namelijk te allen tijde bij de groep te blijven. Eventuele schade/kosten kunnen op de veroorzaker van het ongeval verhaald worden, vandaar dat een WA-verzekering altijd wordt aangeraden. 

E: Het gebruik van vechtsport buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter noodzakelijke verdediging van jezelf of van derden, wanneer er een reëel, ogenblikkelijk gevaar is voor het welzijn van die persoon(en). In alle situaties dient het toepassen van vechtsport proportioneel en subsidiair te zijn. Het gebruik van Vechtsport voor kwade doeleinden (b.v. zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van Warrior Academy. 

F: Het is wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken. Een sterke zweetlucht kan andermans plezier om te trainen bederven. Van leden van Warrior Academy wordt dan ook verwacht dat zij verzorgd op de training verschijnen. 

G: Het dragen van sieraden tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner(s). Draag dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden, horloges, ringen of andere voorwerpen tijdens de training. Het dragen van een bril en/of contactlenzen is voor eigen risico. 

H: Men dient de instructeur terstond veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijvoorbeeld: oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag tijdens de les nooit de les locatie verlaten zonder dit aan de instructeur mee te delen. Dit is voor de eigen veiligheid. Iemand kan bijv. na een harde klap, plotseling buiten de sportzaal in elkaar zakken. 

I: Van leden van Warrior Academy wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun medeleden. Ongecontroleerd trainen – hetgeen kan resulteren in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier – wordt niet geaccepteerd. 

Artikel 11: Veiligheid en aansprakelijkheid 
Het gebruik van de faciliteiten binnen alle vestigingen van Warrior Academy geschiedt geheel op eigen risico. Dit geldt ook voor het betreden van de sportschool, alsmede voor de personen van alle leeftijden die u vergezellen. Warrior Academy is niet aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar door opzet of grove schuld te verwijten is.

Warrior Academy en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verdwijning van goederen. Gevonden voorwerpen worden korte tijd bewaard en zullen na verloop van tijd bij de kringloopwinkel worden afgegeven. 

Iedere sporter en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van Warrior Academy toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald.

Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen op de club. Je kunt een Personal Trainer in de arm nemen. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

Warrior Academy en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat je oploopt in onze clubs.

Warrior Academy is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen de Warrior Academy verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat Warrior Academy tot enige vergoeding is gehouden. Binnen de Warrior Academy is het niet toegestaan:

a . de ruimtes te betreden die op dat moment niet zijn opengesteld voor deelnemers of andere(n).

b . aan trainingsmaterialen te zitten waar op dat moment geen toestemming voor is verleend.


Bij calamiteiten dienen deelnemers en bezoekers de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

De deelnemer (of wettelijke vertegenwoordiger) is zich ervan bewust dat de trainingen vooral veel fysieke activiteiten zijn, hier dient de deelnemer zich passend voor verzekerd te hebben.

Het lid heeft zich te houden aan de instructies van de trainers/ vrijwilligers van Warrior Academy.

Bij diverse trainingsmaterialen staan veiligheidsvoorschriften vermeld. Deze voorschriften dienen stipt te worden nageleefd.

Warrior Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van een bezoeker ontstaan tijdens en/of ten gevolge aan een training of vergelijkbaar activiteit. Zoals letsel of schade ontstaan tijdens het gebruik van de in de locatie aanwezige materialen.

Bezoekers welke onrechtmatig handelen ten opzichte van (medewerkers van) Warrior Academy en/of schade toebrengen aan bezittingen van Warrior Academy worden aansprakelijkheid gesteld en de schade wordt op de deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger verhaald.

De ruimte waar de trainingen plaatsvinden is uitsluitend toegankelijk voor organisatie, trainers, vrijwilligers en deelnemers. Ouders, verzorgers en/of andere bezoekers dienen op de daarvoor beschikbaar gestelde plaatsen plaats te nemen.

De deelnemers zullen de trainingsruimte slechts verlaten met toestemming van de organisatie of na afloop. Het verlaten van de ruimte tijdens de training of een evenement kan met toestemming van ouders/verzorgers.

In een afgehuurde accommodatie dient de deelnemer zich te houden aan de reglementen van deze accommodatie.

Trainingsbenodigdheden
Tijdens de trainingen bij de Warrior Academy is per leeftijdscategorie een standaarduitrusting verplicht in verband met hygiëne, uniformiteit en veiligheid. Wij noemen dit onze starterspakketten. De starterspakketten (of aanvullingen hierop) kunnen online besteld worden via https://warrioracademy.nl/winkel/ of via het bestelformulier dat te verkrijgen is bij onze trainers.

Artikel 12: Conformering overeenkomst 
De abonnementhouder verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door Warrior Academy opgestelde huisregels en instructies na te leven. Warrior Academy is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door Warrior Academy te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden ontstaat.

Artikel 13: Time out dagen
Met een abonnement vorm van 7 maanden heeft u recht op 1 week aaneensluitend time out.
Met een abonnement vorm van 12 maanden heeft u recht op 2 weken aaneensluitend time out. De time out mag niet gebruikt worden als opzegtermijn voor een uitschrijving. Mocht u de time out dagen niet gebruiken wordt dit niet in mindering gebracht van het abonnementsgeld. Time out dagen mogen niet worden meegenomen naar het nieuwe jaar.

Artikel 14: Social media
Tijdens de lessen van de Warrior Academy kan er gefotografeerd of gefilmd worden ten behoeve van de Social Media kanalen van de Warrior Academy. Mocht u dit niet willen dan kunt u dit uitsluitend schriftelijk aangeven via info@warrioracademy.nl

Warrior Academy is gerechtigd de opnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden. Uiteraard zal Warrior Academy hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Warrior Academy is voor gebruik en publicatie van de opnames aan haar bezoeker geen vergoeding verschuldigd. Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.

Artikel 15: Huisregels
Graag willen we eenieder nogmaals attenderen op onze huisregels:

 • Toon te allen tijde respect voor de leraar, het personeel en naar je medesporter.
 • Discipline in de dojo toon je door de leraar en elkaar te groeten.
 • Zorg dat je gereed staat voor de les. Wanneer een leerling meer dan 10 minuten te laat is dan kan hij of zij geweigerd worden in de training. De leerling moet dan toestemming vragen aan de instructeur.
 • Draag zorg voor je eigen bezittingen, Warrior Academy is hiervoor niet verantwoordelijk. Waardevolle spullen graag thuis laten.
 • Zorg dat je uitrusting in orde is voor aanvang van de les.
 • Geen geschreeuw en gevloek tijdens de les of in de Warrior Academy. Luid praten, spelen, luidruchtig gedrag, fout taalgebruik, TELEFONEREN enz. op de mat en ook de kijkers naast de mat/trainingsruimte is niet gewenst.
 • Omkleden doe je in de daarvoor bestemde kleedruimten.
 • Geen tassen in de dojo, deze behoren in de lounge.
 • Geen kauwgom kauwen of eten in de Academie. Drankjes zijn alleen toegestaan in de wachtruimte.
 • Zorg voor persoonlijke hygiëne: schone sportkleding en een handdoek is verplicht.
 • Houd de teennagels kort en de voeten schoon.
 • Er mag niet zonder shirt worden getraind. (ontbloot bovenlichaam)
 • Geen schoeisel op de dojo matten.
 • Loungegedeelte betreden met sokken of blote voeten, dus niet vanaf buiten doorlopen.
 • Tijdens het wachten de training niet verstoren.
 • Afval in de prullenbak.
 • Gebruik, handel of bezit van drugs en andere verboden middelen is pertinent niet toegestaan.
 • Roken en alcohol nuttigen is niet toegestaan op het terrein van de Warrior Academy. Dat betekent ook niet voor de ramen en bij de ingang.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan. 

Artikel 16: Huisregels voor ouders/verzorgers van het lid:

 • De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat zoon of dochter op tijd aanwezig is voor de training.
 • De ouder/verzorger houdt zich afzijdig ten opzichte van de training van zoon of dochter door de Warrior Academy trainers.
 • De ouder/verzorger wacht tijdens de training in de daartoe behorende lounge ruimtes, het is niet toegestaan om zich in de dojo te begeven.
 • De ouder/verzorger is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te tonen naar iedereen.
 • De ouder/verzorger zal zoon of dochter aanspreken op eventueel wangedrag. 

Artikel 17: Overige bepalingen 
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Warrior Academy beoordeeld en beslist.

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden door de Warrior Academy gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking 
gesteld.

Warrior Academy is gerechtigd de Algemene voorwaarden en het Privacy beleid te wijzigen. Gewijzigde Algemene voorwaarden en Privacy beleid gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden.
Logo Warrior Academy
Algemene Voorwaarden personal training en voedingscoach 

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

De organisatie: Warrior Academy. 
Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op de algemene voorwaarden van de Warrior Academy waarbij de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Youri Swart of één van de Warrior Academy trainers.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij de Warrior Academy voor het deelnemen van Personal Training, Vechtsport en/of Fitness- of voedingscoach. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van de Warrior Academy geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien de Warrior Academy het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen. 

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE PERSONAL TRAINING

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een vragenlijst ingevuld te hebben en deze vragenlijst wordt besproken door middel van een intakegesprek voorafgaand aan de eerste les met de desbetreffende trainer of voedingscoach van de Warrior Academy. Bij afname van een pakket van vijf lessen krijgt de klant een gratis BMI-meting. Na vijf trainingslessen volgt er een tussentijdsgesprek over de voortgang van de klant en de trainingen. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan de Warrior Academy door te geven. De Warrior Academy zal, indien nodig, altijd mogen beslissingen over het veranderen van de toegewezen trainer.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Op de Warrior Academy rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door het management van de Warrior Academy of de daartoe gewezen personal trainer die aangesloten is bij de Warrior Academy. De (trainer van) de Warrior Academy voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat de personal trainer/voedingscoach van de Warrior Academy niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel. 

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

Voor elke door de Warrior Academy aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting. De Warrior Academy kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. De Warrior Academy is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten door de (trainer van) de Warrior Academy. De Warrior Academy Is niet aansprakelijk wanneer bij de Warrior Academy, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. De Warrior Academy is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen de Warrior Academy wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die de Warrior Academy aanbiedt. 

ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN

Het personal training pakket of de losse personal training kunt u aanschaffen in uw persoonlijke app of op de website van Warrior Academy. De betaling van de personal training of het personal training pakket dient te zijn voldaan voorafgaand aan de eerste les. De pakketten corresponderen met het aantal keer personal training of voedingscoach advies, dit zijn de Warrior Academy personal training of voedingscoach ‘credits’. 

Bij een personal training pakket vervalt het inschrijfgeld van een abonnement binnen de Warrior Academy.

Voor de duur van het personal training pakket ontvangt de deelnemer gratis het Onbeperkt Lidmaatschap van de Warrior Academy. 

 • 1 personal training kost 1 personal training credit of 1 voedingscoach consult kost 1 voedingscoach credit;
  • Bij een pakket van 5x personal training/voedingscoach ontvangt u 5 credits en deze zijn geldig voor 3 maanden;
  • Bij een pakket van 12x personal training/voedingscoach ontvangt u 12 credits en deze zijn geldig voor 6 maanden;
  • Bij een eenmalige les ontvangt u 1 credit en deze is 4 weken geldig. 


ARTIKEL 10 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan: al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. De Warrior Academy is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer/Voedingscoach wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van tevoren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven. 

ARTIKEL 11 GEZONDHEID

De klant verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met de Warrior Academy aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Tijdens de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan de Warrior Academy. Afmelden van een training dient minimaal 24 uur van tevoren gedaan te worden, anders is de Warrior Academy genoodzaakt 1 credit in rekening te brengen.

ARTIKEL 12 VERTROUWELIJKHEID

De Warrior Academy is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van de Warrior Academy gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 13 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de Warrior Academy voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van de Warrior Academy. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de Warrior Academy. Alle door de Warrior Academy verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., ten behoeve van de Warrior Academy zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door de Warrior Academy ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door de Warrior Academy zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

ARTIKEL 14 GESCHILLEN

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot de Warrior Academy. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar de Warrior Academy is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

Logo Warrior AcademyPrivacy Statement

Warrior Academy Algemeen

Als u een lidmaatschap hebt bij de Warrior Academy, een lidmaatschap wilt afsluiten of onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van u nodig. Op de verwerking van deze gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Hieronder hebben wij voor u op een rijtje gezet:

 1. Welke gegevens wij van u verwerken
 2. Waarom wij dat doen
 3. Hoe wij met u persoonsgegevens omgaan 

Welke gegevens verwerkt de Warrior Academy

Volgens de WBP is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn.

Online gedrag van leden van Warrior Academy

Daarnaast verzamelen we informatie over uw bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die uw browser standaard naar elke website stuurt, die u bezoekt. Denk daarbij aan uw IP-adres. Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website u bekijkt, op welke links (koppelingen) u klikt, hoe vaak u onze website bezoekt en welke andere handelingen die u verricht; oftewel uw surf- en klikgedrag.

Cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server uw browser eenvoudig opnieuw herkennen (bron: Wikipedia). Een cookie wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer u uw login wilt opslaan in de browser, zodat u hem de volgende keer niet meer hoeft in te typen. Onze website maakt gebruik van dit soort (tijdelijke) cookies. Soms zijn dat cookies van derden.

Gegevens aanvragen lidmaatschap Warrior Academy

Bij het afsluiten van een lidmaatschap verwerken wij uw voornaam en achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer en uw e-mailadres.

Gegevens van oud-leden Warrior Academy

Bij het opzeggen van een lidmaatschap worden de gegevens niet vanzelf verwijderd. De Warrior Academy verwijdert alle gegevens na schriftelijk verzoek door het ex-lid. 

 

Waarom verwerkt de Warrior Academy uw gegevens

Dienstverlening

Zonder verwerking van uw persoonsgegevens, kunnen wij onze diensten niet aan u leveren. U kunt dan bijvoorbeeld niet aanmelden en in de toekomst niet inloggen op de website of app. Wij werken samen met partners, bijvoorbeeld voor het aanbieden van onze app en andere diensten of voor de automatische incasso en het incasseren van openstaande facturen. Het kan dus voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van onze partners verlangen wij, dat zij tenminste voldoen aan de WBP. Zij moeten voorzichtig omgaan met uw persoonsgegevens en het is hen verboden om uw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

Wettelijke verplichting

We kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Marketing activiteiten Warrior Academy

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van marketingactiviteiten, bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven. Wij zullen echter nooit de persoonsgegevens van onze leden verkopen aan derden voor hun marketingactiviteiten. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses om onze diensten te verbeteren.

Hoe gaat de Warrior Academy om met uw gegevens

Beveiliging

We zorgen voor een passende beveiliging van uw gegevens. Alleen de daartoe bevoegde medewerkers van de Warrior Academy kunnen uw gegevens inzien. Bovendien gebruiken we uw gegevens alleen zoals in dit privacy beleid is vastgelegd.

Bewaartermijn Warrior Academy

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is. Zoals hierboven beschreven hebben we gegevens nodig om onze diensten mogelijk te maken. Uw gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Wat betreft cookies is dit afhankelijk van uw browser instellingen. De gegevens worden digitaal en in hard copy bewaard.

Hoe kunt u invloed uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens van de Warrior Academy?

Wilt u inzage in uw persoonsgegevens, een aanpassing hierin maken of heeft u bezwaar tegen het feit dat we persoonsgegevens van u bewaren? Dan kunt u altijd contact opnemen met ons via info@Warrioracademy.nl  Wilt u uitschrijven voor onze nieuwsbrief? Dan kunt u dit aangeven via ons emailadres.

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd veranderen. Bezoek daarom deze pagina met enige regelmaat.

Logo Warrior AcademyProtocol Grensoverschrijdend Gedrag

De veiligheid van de leden en medewerkers staat hoog in het vaandel bij de Warrior Academy. Iedereen moet zich op zijn gemak voelen en met een prettig gevoel de sport kunnen beoefenen. Vrijwel iedereen kan een beetje aanvoelen waar de grens van bijvoorbeeld een aanraking van een ander ligt. Toch is dat in bepaalde situaties moeilijk in te schatten. Wat voor de één onschuldig is, kan voor de ander misschien helemaal niet onschuldig zijn.

Het kan dus voorkomen dat je in bepaalde situaties terecht komt waar jij of iemand anders zich niet comfortabel bij voelt. Mocht dit het geval zijn, moeten er direct stappen worden ondernomen. Maar hoe?

Er zijn veel verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag, dus dat hangt van de situatie af. Er wordt vaak gedacht dat grensoverschrijdend gedrag alleen op seksueel gebied aan de orde is. Maar wat dacht je van pesten of discriminatie, ook hierin kan een grens worden overschreden en kan bijvoorbeeld emotionele gevolgen hebben. Het ene kan schadelijker zijn dan het andere, dus wordt er altijd zorgvuldig naar de situatie gekeken en dit verdelen wij onder vijf categorieën, namelijk:

 1. Seksuele intimidatie
  Alles wat te maken heeft met ongewenste aanrakingen, onnodige ontkleding, aanranding, verkrachting of een persoon zonder toestemming betrekken bij seksuele handelingen vallen onder seksuele intimidatie.
 2. Geweld
  Fysiek geweld kan een mishandeling of een vechtpartij zijn, maar denk ook bijvoorbeeld aan huiselijk geweld of een situatie waarbij één of meerdere personen zich zodanig geïntimideerd of bedreigd voelt/voelen dat er angst ervaren wordt.
 3. Discriminatie
  Het onterecht onderscheid maken van bepaalde groepen mensen op basis van bijvoorbeeld geslacht, afkomst of geloofsovertuiging. Iedereen is bij ons gelijkwaardig.
 4. Pesten
  Pesten is het gedrag waarbij iemand herhaaldelijk door één of meerdere personen negatief bejegend wordt. Pesten kan heel onschuldig beginnen door bijvoorbeeld een woordgrapje. Maar zo onschuldig eindigt het in sommige gevallen niet. Mensen houden er serieuze schade aan over. Pesten kan psychologisch, lichamelijk of seksueel zijn.
 5. Diefstal
  Het wegnemen of profiteren van persoonlijke bezittingen, dat is duidelijk. Maar denk ook aan het ongewenst verkopen of gebruiken van iemand anders’ eigendommen of het onterecht vragen van eigen bijdrage.

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag

Bij het constateren of onthullen van een van bovenstaande gevallen handelen wij volgens een stappenplan.

Stap 1: constateren
Het constateren kan op verschillende manieren. Dat zou op heterdaad kunnen zijn, maar ook bijvoorbeeld in een gesprek met het slachtoffer zou dit naar voren kunnen komen. Ook bij vermoedens kun je aan de hand van een gesprek duidelijkheid krijgen.

Stap 2: situatie onder controle krijgen
Mocht de situatie geëscaleerd zijn, zorg er dan voor dat de rust zo snel mogelijk wederkeert. Neem het slachtoffer in bescherming en stel deze gerust.

Stap 3: verslag maken
Zorg ervoor dat je alle kanten van het verhaal aanhoort en alle bewijsmateriaal/getuigen verzamelt. Bij minderjarigen is er altijd een getuige omdat wij het ‘vier ogen principe’ hanteren. Beoordeel dit met de getuige of aanwezige leidinggevende en maak de keuze welke actie er ondernomen moet worden, dit kan bijvoorbeeld aangifte zijn. 

Stap 4: melding maken
Als u de situatie hebt beoordeeld en tot de conclusie bent gekomen dat er een melding moet worden gemaakt, doe dit dan en zorg ervoor dat alles genoteerd wordt als bewijsmateriaal. Stel ook de rest van het team op de hoogte indien dit geen gevoelige informatie is.

Stap 5: nacontrole
Houdt de slachtoffers en/of daders de komende tijd goed in de gaten en houd je ogen open om verdere escalatie en soortgelijke situaties te voorkomen.

Voor het slachtoffer kan er ook contact op worden genomen met een vertrouwenscontactpersoon vanuit de Warrior Academy.

De vertrouwenscontactpersonen zijn:


Logo Warrior Academy
Samenwerkingen:

Jeugd Sport Fonds

Wij werken samen met het Jeugdsportfonds!

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten! Samen met het Jeugdsportfonds maken we het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen sporten. Dit kan door een aanvraag te doen via een intermediair op school bij het Jeugdsportfonds in de desbetreffende woonplaats. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft. Uiteindelijk hoeft het kind zich alleen maar te melden bij de club en kan vervolgens starten met sporten.

Ieder jaar geeft het Jeugdsportfonds duizenden kinderen de kans te sporten. Meer weten? Kijk op jeugdfondssportencultuur.nl/

 

Bedrijfsfitness Nederland

Sport via je bedrijf met korting dankzij samenwerking met Bedrijfsfitness Nederland

Wij zijn aangesloten bij het sportnetwerk van Bedrijfsfitness Nederland. Dit betekent dat je voordelig bij ons kunt sporten via de bedrijfsfitnessregeling van je werkgever.
(Bespaar tot wel 50% korting op jouw abonnement. ) Check het even bij je werkgever of ze aangesloten zijn en of je in aanmerking komt .

Wanneer de ‘baas betaald’ is er al helemaal geen excuus meer om te komen trainen bij ons.
Mocht je meer willen weten stuur ons een email info@warrioracademy.nl