Algemene voorwaarden & Regels en Procedures tijdens onze trainingen en evenementen.

Artikel 1 Veiligheid en aansprakelijkheid

1 . MASA Europe is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen de trainingslocaties verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat MASA Europe tot enige vergoeding is gehouden. Binnen de training locaties is het niet toegestaan:
a . de ruimtes te betreden die op dat moment niet zijn opengesteld voor deelnemers of andere.
b . verdovende middelen te gebruiken, te bezitten en/of te verhandelen.
C . aan trainingsmaterialen zitten waar op dat moment geen toestemming voor is verleend.

2 . Van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie en de bijbehorende kosten worden verhaald op degene.

3 . Het bezoek aan onze Training locaties geschiedt geheel voor eigen risico.

4 . Bij calamiteiten dienen deelnemers en bezoekers de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

5 . De deelnemer (of wettelijke vertegenwoordiger) is er van bewust dat de trainingen vooral veel fysieke activiteiten zijn, hiervoor dient de deelnemer zich passend voor verzekerd te hebben.

6 . De deelnemer neemt niet deel aan trainingen, wanneer de gezondheid dat niet toelaat.

7 . De deelnemer heeft zich te houden aan de instructies van de trainers/ vrijwilligers van MASA Europe / Warrior Academy.

8 . Bij diverse trainingsmaterialen staan veiligheidsvoorschriften vermeld. Deze voorschriften dienen stipt te worden nageleefd.

9 . MASA Europe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van een bezoeker ontstaan tijdens en/of ten gevolge aan een training of vergelijkbaar activiteit. (Zoals letsel of schade ontstaan tijdens het gebruik van de in de locatie aanwezige materialen).

1 0. Bezoekers welke onrechtmatig handelen ten opzichte van (medewerkers van) MASA Europe en/of schade toebrengen aan bezittingen van MASA EUROPE worden aansprakelijkheid gesteld en de schade wordt op de deelnemer of zijn/ haar wettelijke vertegenwoordiger verhaald.

1 1. De ruimte waar de trainingen plaatsvinden is uitsluitend toegankelijk voor organisatie, trainers, vrijwilligers en deelnemers. Ouders, verzorgers en/of andere bezoekers dienen op de beschikbaar gestelde plaatsen plaats te nemen.

1 2. De deelnemers zullen de trainingsruimte slechts verlaten met toestemming van de organisatie of na afloop. Tussentijds de training/ evenement verlaten kan slechts met toestemming van ouders/verzorgers.

1 3. In de afgehuurde accommodatie dient de deelnemer zich ook te houden aan de reglementen van desbetreffende accommodatie.

Artikel 2 Algemeen

1 . Aangeleerde technieken mogen uitsluitend uit noodweer worden toegepast.

2 . De deelnemer dient een adreswijziging onmiddellijk schriftelijk aan een MASA Europe™–Administratie door te geven. (martialarts4succes@gmail.com )

Algemene Voorwaarden
3. MASA Europe / Warrior Academy behouden zich het recht voor om de lestijden en de plaats waar de lessen worden gegeven te wijzigen.

4 . Tijdens vakanties en op officiële feestdagen worden geen groepslessen gegeven, tenzij anders is aangegeven.

5 . Mondelinge afspraken dienen altijd schriftelijk vastgelegd te worden.

6 . Indien een cursist door zijn houding en/of optreden opspraak verwekt, die de goede naam van de MASA Europe™-instructeurs zou kunnen schaden, dan zijn de MASA Europe™ instructeurs bevoegd om hem/haar de verdere toegang tot de academie te ontzeggen.

7 . MASA Europe / Warrior Academy kunnen eenzijdig de overeenkomst opzeggen wanneer een cursist, die zich in de school of in de onmiddellijke nabijheid daarvan aan wangedrag schuldig maakt.

8 . Opzegging kan eenvoudig via uw EPASS account. (zie Artikel 4)

Artikel 3 Toegang en verblijf
1 . Zorg dat je op tijd bent in de les. Wanneer een leerling meer dan 10 minuten te laat is dan kan hij of zij geweigerd worden in de training. De leerling moet dan toestemming vragen aan de instructeur.

2 . Geen eten in de academie. Niet kauwgom kauwen of eten in de Academie. Drankjes zijn alleen toegestaan in de wachtruimte.

3 . Luid praten, spelen, luidruchtig gedrag, fout taalgebruik, TELEFONEREN enz. op de mat en ook de kijkers naast de mat/ trainingsruimte is niet gewenst. (Op de gang of buiten is de ideale plek ;-))

4 . Graag je pak, en je lichaam schoon en netjes. Graag je nagels kort en sieraden zijn niet toegestaan tijden de training. H et pak moet gedragen worden in de lesruimte en deze moet te allen tijde netjes en schoon gehouden worden. Vanaf 1 januari 2018 UITSLUITEND een pak met logo in de trainingen dragen.

5 . Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij zich goed gedragen. Van oudere leerlingen wordt verwacht dat ze een goed voorbeeld aan de jonge leerlingen geven; van gevorderde leerlingen wordt verwacht dat zij een goed voorbeeld aan de nieuwe leerlingen geven en leerlingen te helpen als het nodig is.

6 . MASA Europe kan beeld- en geluidopnames (laten) maken van haar locatie en haar bezoekers. MASA Europe is gerechtigd die opnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden. Uiteraard zal MASA Europe hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. MASA Europe is voor gebruik en publicatie van de opnames aan haar bezoeker geen vergoeding verschuldigd. Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.

Artikel 4 Aanvragen en opzeggen abonnement

AANVRAGEN
Een abonnement wordt bij aanvang gekozen voor een bepaalde termijn, bijvoorbeeld 7, 12 of 18 maanden. Binnen de eerste vier weken na de startdatum mag het abonnement nog worden beëindigd waarbij dan alleen de eerste maand in rekening wordt gebracht. Na de eerste vier weken gaat de rest van de gekozen termijn in, en is het abonnement vanaf de einddatum opzegbaar.

OPZEGGEN
1. Opzeggen kan eenvoudig via uw EPASS account, altijd met inachtneming van de gekozen abonnementstermijn. Opzeggen mag ook per mail aan info@warrioracademy.nl .

2. Nadat de gekozen abonnementstermijn is verstreken, is het abonnement wettelijk maandelijks opzegbaar, met inachtneming van een maand opzegtermijn, per iedere eerste van de maand.

3. Wij hanteren een opzegtermijn van één maand, per iedere eerste van de maand. Voorbeeld: wanneer (na de gekozen abonnementstermijn) een abonnement opgezegd wordt, bijvoorbeeld per 1 juni van enig jaar, dient de opzegging vóór 1 mei per mail of via het account in EPASS door ons te zijn ontvangen. Wanneer de opzegging op 1 mei of later door ons wordt ontvangen, kan het abonnement pas per 1 juli van dat jaar beëindigd worden.

4. Binnen de eerste vier weken na de startdatum mag het abonnement nog worden beëindigd, waarbij dan alleen de eerste maand in rekening wordt gebracht. Na de eerste vier weken gaat de rest van de gekozen termijn in, en is het abonnement vanaf de einddatum wettelijk maandelijks opzegbaar, met inachtneming van een maand opzegtermijn per iedere eerste van de maand.


Artikel 5 Diversen

1 . Indien de deelnemer minderjarig is dan zal zijn/ haar wettelijke vertegenwoordiger het abonnement/ overeenkomst moeten bevestigen.

2 . Het is een deelnemer niet toegestaan haar/zijn kennis door te geven aan derden, wanneer dit niet expliciet vermeld is. B ij achterstallige betaling van de contributie wordt na twee schriftelijke betalingsherinneringen (vermeerderd met € 10,- administratiekosten per herinnering) de vordering ter incasso uit handen gegeven. De daaruit voortvloeiende kosten worden verhaald op de in gebreke blijvende deelnemer/ wettelijke vertegenwoordiger